Regulamin

Regulamin Akcji Promocyjnej Forceband x Agata Zając

 

I. Postanowienia Ogólne

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: „Promocja”) jest Sklep internetowy: www.forceband.pl, z siedzibą w Komornikach, ul. Sienkiewicza 11, 62-052 Komorniki, NIP: 7431959165  (dalej: „Organizator”).

1.2. Promocja jest prowadzona w sklepie internetowym www.forceband.pl  (dalej: „Sklep”).

 

II. Czas Trwania Promocji

2.1. Promocja rozpoczyna się dnia 20 maja 2024 roku o godz. 10:00  i kończy 21 maja 2024 roku o godz:00:00.

2.2. Promocja może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania zapasów produktów promocyjnych.

 

III. Produkty Promocyjne

3.1. W ramach Promocji Forceband x Agata Zając, klient dokonujący zakupu dowolnego z poniższych produktów wskazanych w regulaminie 3.2 otrzymuje gratis  (za 0 zł) jeden Zestaw gum do ćwiczeń MINI BAND (zestaw gum lateksowych) oraz e-book. (https://forceband.pl/7553-gumy-do-cwiczen-mini-band-zestaw-plus-e-book)

3.2. Promocją objęte są następujące produkty współtworzone z Agatą Zając:

1. MINI BAND BY AGATA ZAJĄC - ZESTAW 5 TAŚM MATERIAŁOWYCH

2. POWER BAND BY AGATA ZAJĄC - ZESTAW GUM DO ĆWICZEŃ

3. MATA DO ĆWICZEŃ BY AGATA ZAJĄC

4. TORBA-PLECAK SPORT FB X AGATA ZAJĄC 

 

IV. Zasady Uczestnictwa w Promocji

4.1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik musi w terminie obowiązywania Promocji dokonać zakupu jednego lub więcej produktów wymienionych w punkcie 3.2 w Sklepie.

4.3. Promocja obowiązuje wyłącznie na zakupy dokonane poprzez stronę internetową Sklepu.

 

V. Gratisy

5.1. Każdy klient, który dokona zakupu produktu wymienionego w punkcie 3.2, otrzymuje gratis jeden zestaw gum do ćwiczeń MINI BAND (zestaw gum lateksowych) oraz e-book.

5.2. Klient musi dodać gratis (zestaw gum do ćwiczeń MINI BAND oraz e-book) do koszyka podczas składania zamówienia. Gratis pojawi się na liście produktów w koszyku zamawiającego.

5.3. Gratisy są dostępne do wyczerpania zapasów.

5.4. Jeden klient może otrzymać tylko jeden zestaw gum do ćwiczeń MINI BAND oraz e-book gratis niezależnie od liczby zakupionych produktów.

 

VI. Postanowienia Końcowe

6.1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://forceband.pl

6.2. Wszelkie spory wynikłe z promocji będą rozstrzygane na podstawie obowiązującego prawa polskiego.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed planowaną datą z ważnych przyczyn, o czym poinformuje klientów na stronie internetowej sklepu

6.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORCEBAND.PL

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [forceband.pl];

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem forceband.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Produkt - towar zakupiony w sklepie internetowym forceband.pl

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem forceband.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod ul. Sienkiewicza 11, 62-052 Komorniki , prowadzony jest przez FB Martyna Jarosz-Kwilińska NIP: 7431959165 REGON:384653173

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu forceband.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna.

3.2 Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 

3.3 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FB Martyna Jarosz-Kwilińska,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową forceband.pl, dokonać wyboru przedmiotów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FB Martyna Jarosz-Kwilińska  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub paczkomatową. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5  dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu forceband.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.6. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie kompletności przesyłki podczas odbioru paczki od kuriera, w razie jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy w obecności kuriera spisać protokół braku/uszkodzenia. Dokument ten jest podstawą do roszczeń reklamacyjnych w firmie przewozowym.

5.7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 23 1140 2004 0000 3802 7932 1921

b) płatnością w systemie przelewów elektronicznych

 • za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych m.in

  • SHOPER X AUTOPAY;

  • PayU

  • PayPal

 • za pośrednictwem: Kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro**

(w ww. przypadkach Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata)).

**W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

c) podczas odbioru paczki (przesyłka pobraniowa)

 • za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik: przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę,

d) za pośrednictwem oferowanych przez spółkę PayPo sp. z o.o. przy wykorzystaniu Sklepu kredytów konsumenckich przeznaczonych dla klientów Sklepu będących konsumentami, których celem będzie sfinansowanie zakupów w Sklepie, przy czym umowę o kredyt konsumencki zawiera PayPo sp. z o.o. (jako kredytodawca), z klientem (jako kredytobiorcą). Formularz wniosku kredytowego jest dostępny poprzez łącze na witrynie internetowej Sklepu (z którego to łącza następuje przekierowanie na właściwy adres – www.PayPo.pl) i składany za pośrednictwem platformy internetowej udostępnianej przez PayPo sp. z o.o. - Użytkownik składa wniosek o kredyt konsumencki na zakup wybranego przez siebie Towaru na zasadach określonych przez operatora tego sposobu płatności. Jeśli procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, Sklep przystąpi do realizacji złożonego zamówienia. Ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres kontaktowy Sklepu. Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zwrotów, wymian towarów i reklamacji zamieszczono na stronie: www.forceband.pl/pl/i/Zwroty/7

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru  

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Prowadzący dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztem wysyłki (w kwocie najniższej dostępnej w sklepie  dla danego przedmiotu) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. FB Martyna Jarosz-Kwilińska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@forceband.pl. FB Martyna Jarosz-Kwilińska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zwrotów, wymian towarów i reklamacji zamieszczono na stronie: www.forceband.pl/pl/i/Reklamacje/13

8.3. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy: w przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

 

8.4.FB Martyna Jarosz-Kwilińska jako sprzedawca w ramach usługi gwarancyjnej zapewnia możliwość wyboru działań reklamacyjnych przez konsumenta poprzez:

a) wymianę na nowy produkt o takiej samej lub wyższej wartości.

b) zwrot równowartości reklamowanego Produktu.

8.5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

8.6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania użytkowania Produktu w którym powstało uszkodzenie oraz zgłoszenia reklamacji zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną. Dalsze użytkowanie uszkodzonego Produktu skutkujące pogłębieniu uszkodzenia lub powstawaniu nowych uszkodzeń skutkować może odmową przyznania usług gwarancyjnych.

 

Rękojmia

 1. Czas obowiązywania rękojmi
  1.1. Rękojmia na produkty zakupione w naszym sklepie obowiązuje przez okres 2 lat od daty dostarczenia towaru Kupującemu.
  1.2. Okres rękojmi jest liczony od daty dostarczenia produktu do Kupującego.

 2. Zasady składania reklamacji na podstawie rękojmi
  2.1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji na podstawie rękojmi w przypadku wykrycia wad fizycznych produktu, które istniały w momencie dostarczenia towaru lub zostały wywołane przez okoliczności, za które Sprzedawca jest odpowiedzialny.
  2.2. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o wykrytych wadach produktu.
  2.3. Reklamacje na podstawie rękojmi mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w regulaminie. 2.4. Reklamacja powinna zawierać: - dokładny opis wady produktu, - datę zakupu, - dane Kupującego (imię, nazwisko, adres dostawy, numer zamówienia), - preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

 3. Czas na złożenie reklamacji
  3.1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji przez cały okres obowiązywania rękojmi, tj. przez 2 lata od daty dostarczenia towaru.
  3.2. Reklamacje złożone po upływie 2-letniego okresu rękojmi nie będą uwzględniane.

 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy
  4.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rękojmi.
  4.2. W przypadku stwierdzenia wad towaru, Kupujący ma prawo do wyboru jednej z następujących form naprawy: a) wymiany wadliwego towaru na nowy i wolny od wad, b) usunięcia wady towaru, c) zwrotu zapłaconej ceny towaru.
  4.3. Koszty związane z naprawą wadliwego towaru ponosi Sprzedawca, chyba że strony postanowią inaczej.
  4.4. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub zmian dokonywanych przez Kupującego.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. FB Martyna Jarosz-Kwilińska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FB Martyna Jarosz Kwilińska, ul. Sienkiewicza 11, 62-052 Komorniki,  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. FB Martyna Jarosz-Kwilińska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Polityka prywatności serwisu www.forceband.pl

1.     Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sprzedażowych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

FB Martyna Jarosz-Kwilińska  z siedzibą w Komornikach NIP 743-195-91-65 REGON 384653173

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.forceband.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FB Martyna Jarosz-Kwilińska  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FB Martyna Jarosz-Kwilińska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl