Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies obowiązująca od 1 STYCZNIA 2023 roku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem oraz właścicielem serwisu FORCEBAND.PL jest FB Martyna Jarosz-Kwilińska  z siedzibą w Komornikach NIP 743-195-91-65 REGON 384653173

2.Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz wykorzystywania plików cookies w sklepie internetowym.

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za:
  a)  pośrednictwem sklepu internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) uzyskanych w oparciu o aktywność klienta w internecie,

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się:
  a) mailowo: kontakt@forceband.pl
  b) telefonicznie +48 660-460-798 (pn.-pt. 8:00 – 17:00) opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

§ 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 2. Przetwarzamy dane osobowe:
  a) użytkowników sklepu internetowego, w tym posiadających konto,
  b) klientów,
  c) kontrahentów,
  d) subskrybentów newslettera,
  e) osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową,
  f) osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.instagram.com/ oraz https://www.facebook.com§4 ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z serwisu, tj. w celu:
  a) dostarczania i wyświetlania treści w sklepie internetowym – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres ip, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie sklepu internetowego,
  b) świadczenia usługi konto – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres email, hasło, adres ip, pliki cookies, imię i nazwisko, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres świadczenia usługi konto,
  c) zawierania umowy za pośrednictwem sklepu internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies, adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia lub inne dane podane przez usługodawcę w serwisie lub w trakcie kontaktu z klientem; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.
  d) wypełniania zobowiązań administratora jako sprzedawcy i usługodawcy – w tym celu przetwarzane są imię, nazwisko, dane o zamówieniu, dane o płatności, e‑mail, telefon, adres ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj, nr rachunku bankowego, dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu np. NIP, PESEL; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z administratorem.
  e) przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera, a także informacji handlowych na wskazane kanały komunikacji [email, sms, telefon] - w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, dane o zamówieniach, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres ip, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe - dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.
  f) w celach statystycznych i analitycznych, dopasowania strony do twoich preferencji – na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO  - dane osobowe w tym celu przetwarzamy z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej polityce prywatności na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.

  g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit RODO, który jest:

- realizacja obowiązków reklamacyjnych dotyczących sklepu internetowego, rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów,

- prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego i zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz, statystyk, realizacji ankiet, badania satysfakcji,

- przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera;

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych. Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 1. Aktywność użytkownika w sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis elektronicznych danych zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących sklepu internetowego służącego do świadczenia usług elektronicznych przez administratora). Informacje zebrane w logach przetwarzane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 12 miesięcy przede wszystkim w celach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego i przetwarzane są w celach serwisowych, technicznych, analitycznych, statystycznych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

 2. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych których stroną będzie podmiot danych i administrator.

 3. Z końcem okresu przechowywania i braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§5 ODBIORCY

 1. Przekazanie danych przez administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność administratora, w tym w szczególności:
  a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie it w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),
  b) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności - obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku klienta, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,
  c) dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

§6 PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów tzw. profilowania zwykłego (np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań), – aby lepiej dopasować kierowany przekaz informacyjny i marketingowy o administratorze, jego produktach i usługach, a także podmiotów powiązanych z administratorem. 

§7 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w § 4 ust 1 powyżej, których administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

§8 PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku dochodzenia państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w § 2 polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.

 2. Każdy podmiot, którego dane administrator przetwarza ma prawo:
  a)  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, 
  b)  żądania sprostowania,
  c)  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e)  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
  f)  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  g)  prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
  h)  cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

§ 9 PLIKI COOKIES 

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 • tworzenia statystyk,
 • utrzymania sesji Użytkownika,
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
  1. Właściciel przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z Serwisu, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach.

  2. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Właściciela, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Właściciel może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

  3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień swojego urządzenia i przeglądarki internetowej w zakresie stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii.

  5. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

  6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

  7. Cookies są przechowywane na urządzeniach Użytkownika nie dłużej niż 12 miesięcy.

  8. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

  9. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.


GOOGLE ADS Usługę remarketingu Google Ads oferuje firma Google LLC (www.google.com). Za pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu na urządzeniach odwiedzających zostawiany jest plik remarketing cookie firmy Google, który z wykorzystaniem pseudonimowego identyfikatora (id) oraz na podstawie odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań. Przetwarzanie danych zachodzi jedynie po wyrażeniu zgody na połączenie historii przeglądania z kontem Google i personalizowanie reklam. Google tymczasowo łączy dane osobowe z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. Narzędzie to mierzy efektywność kampanii reklamowych, dostarczając analizy danych, takich jak słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google w ramach tej usługi znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

GOOGLE ANALYTICS Dostarczane przez firmę Google LLC z siedzibą przy 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookies Google Analytics to narzędzia wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania użytkowników z naszego sklepu internetowego. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu. Warto zaznaczyć, że Google nie używa zebranych danych do identyfikacji konkretnych użytkowników ani nie łączy ich w sposób umożliwiający identyfikację osobistą. Więcej informacji na temat zakresu i zasad zbierania danych w ramach tej usługi można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Aby zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych za pomocą plików cookies na naszej stronie i innych witrynach korzystających z Google Analytics, zalecamy zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Natomiast szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

*W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.forceband.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

**W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl